Nordic Professional Network


The Top of Europe

Welcome to the Nordic Professional Network for the Pedagogical Rehabilitation of Traumatized Refugees. You can read an English summary of the homepage. The homepage languages are Danish, Norwegian and Swedish.

Nyt nordisk fællesskab af fagfolk fra Danmark, Norge og Sverige skal styrke indsatsen for traumatiserede flygtninge

Med økonomisk tilskud fra Nordplusprogrammet under Styrelsen for International Uddannelse (tidligere Cirius Danmark) er SYNerGAIA i gang med at etablere et nordisk fællesskab om det traumefaglige arbejde.
Samarbejdet er etableret med Trondheim Kommune i Norge, Umeå Kommun i Sverige, Strømsund Kommun, Traumecentret i Sønderborg og SYNerGAIA Rehabilitering, Danmark. Netværksprojektet forløber fra 1.8.2009 - 31.7.2011. Vi forventer, at netværket gennem de kommende to år vil udvikle sig og bestå af en bred kreds af fagfolk fra de tre lande. Perspektivet er, at netværket bliver så bæredygtigt, at det kan fortsætte ud over projektperioden.

Baggrunden for etablering af netværket er, at vi gennem de sidste par år har oplevet en større og større interesse fra kolleger i Norge og Sverige for SYNerGAIAs koncept Pædagogisk Rehabilitering for traumatiserede flygtninge. I Danmark har vi i forvejen et netværk, som gennem de sidste 10 år har udvekslet viden og erfaring, inspireret hinanden og kvalificeret den pædagogiske og rehabiliterende tilgang til traumatiserede flygtninge. Det nye nordiske netværk er en naturlig udvikling og forlængelse af det fællesskab.

Velkommen til alle interesserede fagfolk i Norden og fra andre europæiske lande. 

 

Nytt nordiskt nätverk för yrkesverksamma från Danmark, Norge och Sverige ska styrka insatserna för traumatiserade flyktingar

SYNerGAIA arbetar just nu för att etablera ett nordiskt nätverk för arbete med trauman. Styrelsen för International Uddannelse i Danmark bidrar ekonomiskt genom Nordplusprogrammet. Ett samarbete har etablerats med Trondheim Kommune i Norge, Umeå Kommun och Strömsunds Kommun i Sverige, samt Traumecentret i Sønderborg och SYNerGAIA Rehabilitering i Danmark. Nätverksprojektet pågår från 2009-08-01 – 2011-07-31. Vår förhoppning är att nätverket under de kommande två åren kommer att utvecklas och bestå av en bred krets av yrkesverksamma från de tre länderna. Målsättningen är att nätverket blir så hållbart att det kan fortsätta också efter projektperioden.

Bakgrunden för etableringen av nätverket är att vi under de senaste åren har upplevt ett större och större interesse från kollegor i Norge och Sverige för SYNerGAIAs koncept Pedagogisk Rehabilitering för traumatiserade flyktingar. I Danmark har vi sedan tidigare ett nätverk som under de senaste 10 åren har utvecklat kunskap och erfarenheter, inspirerat varandra och kvalificerat den pedagogiska och rehabiliterande infallsvinkeln till traumatiserade flyktingar. Det nya nordiska nätverket är en naturlig utvidgning och förlängning av verksamheten.

Alla intresserade yrkesverksamma i Norden och från andra europeiska länder är välkomna att delta i nätverket.